ช่องทางการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

QR Code แบบวัด EIT โรงเรียนวัดปากสมุทร
(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา.pdf
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf
ประกาศโรงเรียนวัดปากสมุทรมาตราการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf