รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542.PDF

พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.PDF

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฎหมายอื่น ๆ.pdf

กฎหมายอื่น ๆ