แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนวัดปากสมุทร2565.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนวัดปากสมุทร2566.pdf