ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหา  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน 

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวัดปากสมุทร มีการประชุมครูทุก ๆ วันจันทร์ เป็นการประชุม วางแผนการทำงาน รับทราบนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โดยเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์  เเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษามากที่สุด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน สามารถนำไป อบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและ
หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกับ โรงเรียนในการป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน 

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย และ กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย

ประชุมเพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียนทุกคนถูกต้องตามระเบียบ ตลอดจนวางแผนในการบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบุคคล เพื่อควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายให้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ